Thu Lý

Tỉ mỉ và cẩn thận là một trong những phẩm chất cần thiết của một kế toán, nhưng ngoài những phẩm chất mà các kế toán viên cần phải cập nhật và bổ sung thông tư của Bộ nghị định tài chính đã ban hành hàng ngày để cập nhật thông tin doanh nghiệp mới nhất và các ứng dụng vào doanh nghiệp của bạn.

Thu Lý Kế toán ...